Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki

Fjármálaeftirlitið vistar Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki, en nefndin fjallar um ágreining viðskiptamanna við lánastofnanir (t.d. viðskiptabanka eða sparisjóð), verðbréfafyrirtæki, eða dótturfyrirtæki þessara fjármálafyrirtækja. Einnig fjallar nefndin um ágreining um yfirfærslur á milli viðskiptareikninga milli landa. Fjármálaeftirlitið tekur við málskotum viðskiptamanna og sér nefndinni fyrir fundaraðstöðu og annast almennt skrifstofuhald fyrir hana.

Katrínartún 2, 105 Reykjavík. Sími: 520 3888, Tölvupóstur: urskfjarm (hjá) fme (.)is
Opnunartími afgreiðslu er frá kl. 9:00 til 16:00 virka daga. Símatími nefndarinnar er á þriðjudögum kl. 10-11 og fimmtudögum kl. 14-15.

Samþykktir nefndarinnar

Ársskýrsla formanns nefndarinnar 2010
Ársskýrsla formanns nefndarinnar 2012 
Ársskýrsla formanns nefndarinnar 2013
Ársskýrsla formanns nefndarinnar 2014

Hverjir geta leitað til nefndarinnar?

Viðskiptamenn sem eru í samningssambandi við viðkomandi fjármálafyrirtæki geta snúið sér til nefndarinnar. Fjármálafyrirtæki eiga að kynna viðskiptamönnum með tryggilegum hætti möguleika þeirra á að skjóta málum til nefndarinnar. Það eru viðskiptamenn hverju sinni sem hafa val um það hvort þeir leiti til nefndarinnar, þeir þurfa m.ö.o. ekki samþykki fjármálafyrirtækis fyrir málskoti.

Hvernig á að óska eftir úrskurði?

Fylla þarf út sérstakt eyðublað sem hægt er að nálgast hér ( Málsskotseyðublað) ; ( Málsskotseyðublað) Einnig er hægt að nálgast eyðublaðið á skrifstofu Fjármálaeftirlitsins, hjá samtökum fjármálafyrirtækja eða Neytendasamtökunum. Eyðublaðið þarf að fylla út og senda í tölvupósti á urskfjarm@fme.is eða í pósti á Fjármálaeftirlitið, Höfðatúni 2, 105 Reykjavík merkt úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki.

Sé viðskiptamaður einstaklingur greiðir hann málskotsgjald, kr. 5.000. Málskotsgjald þetta fær viðskiptamaður endurgreitt við afhendingu úrskurðar ef krafa hans er að hluta eða öllu leyti tekin til greina. Heimilt er að endurgreiða viðskiptamanni málskotsgjald falli mál niður með samkomulagi viðskiptamanns og fjármálafyrirtækis.

Sé viðskiptamaður einstaklingur í atvinnurekstri, og kvörtun hans tengist atvinnurekstri hans, greiðir hann málskotsgjald er nemur kr. 15.000. Að öðru leyti gilda ákvæði 2. mgr. hér á undan um einstakling í atvinnurekstri. Sé viðskiptamaður lögaðili greiðir hann málskotsgjald er nemur kr. 30.000. Málskotsgjald þetta fær hann endurgreitt við afhendingu úrskurðar ef krafa hans er að hluta eða öllu leyti tekin til greina.

Ekki er tekið við málskoti nema málskotsgjald sé greitt á skrifstofu Fjármálaeftirlitsins, eða það sent með málskotinu.

Mikilvægt er að málskotinu fylgi gögn sem upplýsi um þann ágreining sem fyrir hendi er og afstöðu aðila þ. á m. röksemdir fyrir kvörtun, sjónarmið málskotsaðilans o.s.frv. sjá nánar málskotseyðublaðið, þannig að unnt sé að úrskurða í málinu. Góður undirbúningur auðveldar störf nefndarinnar og flýtir fyrir lyktum málsins. Nauðsynlegt er að þeir sem óska eftir úrskurði nefndarinnar kynni sér nánari upplýsingar um nefndina og störf hennar sem fram koma hér á eftir.

Hverjir standa að nefndinni?

Úrskurðarnefndin starfar samkvæmt samkomulagi fjármála- og efnahagsráðuneytis, Samtaka fjármálafyrirtækja  og Neytendasamtakanna frá 8. júní 2000.

Hvernig vinnur nefndin?

Eftir móttöku kvörtunar sendir nefndin gögn sem kvörtuninni fylgja til viðkomandi fjármálafyrirtækis og annarra sem málið kann að varða sérstaklega svo sem ábyrgðarmanna.

Hafi fjármálafyrirtæki ekki sent mótmæli eða athugasemdir til nefndarinnar innan þriggja vikna frá móttöku kvörtunar má afgreiða málið á grundvelli framlagðra gagna nema nefndin samþykki beiðni fjármálafyrirtækis um lengri frest.

Kvörtun má draga til baka á hvaða stigi sem er.  Málið fellur niður ef fjármálafyrirtæki og viðskiptamaður ná samkomulagi um lausn þess.
Nefndin tekur ákvörðun um hvaða gagna þurfi að afla áður en úrskurður verður felldur. 

Nefndin getur einnig óskað eftir sérstökum sérfræðiálitum telji hún þess þörf.  Almennt skal við það miðað, að viðkomandi fjármálafyrirtæki afli þeirra sérfræðiálita, sem þörf er talin á að aflað verði.  Nefndin getur þá ákvarðað að afla slíkra gagna án milligöngu málsaðila og tekur að öðru leyti ákvörðun um gagnaöflun.

Niðurstaða nefndarinnar skal send aðilum með staðfestum hætti innan 10 daga frá því úrskurður er kveðinn upp.  Viðskiptamaður skal um leið upplýstur um, að hann geti lagt málið fyrir dómstóla eða aðra aðila sé um það að ræða.  Almennt skal veita 4 vikur frá útsendingu til að fullnægja úrskurði.

Nefndarmaður er vanhæfur til meðferðar máls og skal víkja sæti eigi vanhæfisreglur 3. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 við um hann. Nefndarmaður getur ávallt sagt sig frá máli telji hann sig vanhæfan.

Takmörk eru sett fyrir heimild til endurupptöku mála sem undirstrika mikilvægi þess að vandað sé til málskots hverju sinni. Samkvæmt samþykktum nefndarinnar getur nefndin tekið ákvörðun um að mál sem úrskurðað hefur verið í af nefndinni skuli tekið fyrir aftur ef fram koma nýjar upplýsingar sem eru þess eðlis að hefðu þær legið fyrir við uppkvaðningu úrskurðar gætu þær hafa leitt til annarrar niðurstöðu.

Úrskurður nefndarinnar hindrar ekki umfjöllun dómstóla síðar.

Hverjir sitja í nefndinni?

Í nefndinni sitja fimm nefndarmenn sem skulu vera lögráða, hafa óflekkað mannorð og ætíð hafa haft forræði bús síns.  Formaður og varaformaður skulu auk þess uppfylla hæfisskilyrði héraðsdómara. Skulu tveir nefndarmenn skipaðir sameiginlega af fjármálafyrirtækjum sem aðild eiga að nefndinni, tveir af Neytendasamtökunum og einn af viðskiptaráðherra sem jafnframt er formaður nefndarinnar.  Varamenn eru skipaðir með sama hætti og skulu uppfylla sömu hæfisskilyrði.  Varamaður formanns er formaður í forföllum hans.

Samantekt úrskurða nefndarinnar

Til baka

Language


Þessi síða notar vefkökur.
Lesa meira

X
Þetta vefsvæði byggir á Eplica