Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki

Seðlabanki Íslands vistar Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki, en nefndin fjallar um ágreining viðskiptamanna við lánastofnanir (t.d. viðskiptabanka eða sparisjóð og lífeyrissjóði), verðbréfafyrirtæki, eða dótturfyrirtæki þessara fjármálafyrirtækja. Einnig fjallar nefndin um ágreining um yfirfærslur á milli viðskiptareikninga milli landa. Tekið er við málskotum viðskiptamanna og nefndinni séð fyrir fundaraðstöðu og annast almennt skrifstofuhald fyrir hana.

Heimilisfang er Kalkofnsvegur 1, 101 Reykjavík. Sími: 569 9600 
Tölvupóstur:urskfjarm@sedlabanki.is
Opnunartími afgreiðslu er frá kl. 9:00 til 16:00 virka daga. Símatími nefndarinnar er á þriðjudögum kl. 10-11 og fimmtudögum kl. 14-15.

Samþykktir nefndarinnar

Ársskýrsla formanns nefndarinnar 2010
Ársskýrsla formanns nefndarinnar 2012 
Ársskýrsla formanns nefndarinnar 2013
Ársskýrsla formanns nefndarinnar 2014

Hverjir geta leitað til nefndarinnar?

Viðskiptamenn sem eru í samningssambandi við viðkomandi fjármálafyrirtæki geta snúið sér til nefndarinnar. Fjármálafyrirtæki eiga að kynna viðskiptamönnum með tryggilegum hætti möguleika þeirra á að skjóta málum til nefndarinnar. Það eru viðskiptamenn hverju sinni sem hafa val um það hvort þeir leiti til nefndarinnar, þeir þurfa m.ö.o. ekki samþykki fjármálafyrirtækis fyrir málskoti.

Athygli er vakin á því að áður en málskotsaðili getur leitað til nefndarinnar skal hann hafa lagt kröfur sínar fyrir hlutaðeigandi lánastofnun. Bregðist hún ekki við skriflegri kröfu málskotsaðila innan fjögurra vikna frá móttöku hennar er málskotsaðila heimilt að leita með málið beint til úrskurðarnefndar.

Málskotsaðili getur á hvaða stigi sem er dregið mál til baka, en fær þá ekki málskotsgjald endurgreitt nema málið sé afgreitt hjá viðkomandi lánastofnun á grundvelli krafna hans. Málskotsgjald er ekki heldur endurgreitt í þeim tilvikum sem máli er vísað frá nefndinni á grundvelli 6. gr. samþykktanna.

Málskot og fylgiskjöl þess skulu vera á íslensku. Óski málskotsaðili eftir að fá að skjóta máli til nefndarinnar á öðru tungumáli en íslensku er það háð samþykki nefndarinnar.

Hvernig á að óska eftir úrskurði?

Fylla þarf út sérstakt eyðublað sem hægt er að nálgast hér (Málskotseyðublað; Málskotseyðublað)

Eyðublaðið þarf að fylla út og senda í tölvupósti á urskfjarm@sedlabanki.is eða í pósti á Seðlabanka Íslands, Kalkofnsvegi 1, 101 Reykjavík merkt Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki.

Málskotsgjald er greitt inn á reikning:
Seðlabanki Íslands nr. 0001-26-040029 og kt. 560269-4129
Nauðsynlegt er að setja kvittun fyrir greiðslunni með málskotinu.
Gjaldið fæst endurgreitt falli mál að hluta til eða öllu leyti málskotsaðila í vil.

Sé viðskiptamaður einstaklingur greiðir hann málskotsgjald, kr. 5.000. Málskotsgjald þetta fær viðskiptamaður endurgreitt við afhendingu úrskurðar ef krafa hans er að hluta eða öllu leyti tekin til greina. Heimilt er að endurgreiða viðskiptamanni málskotsgjald falli mál niður með samkomulagi viðskiptamanns og fjármálafyrirtækis.

Sé viðskiptamaður einstaklingur í atvinnurekstri, og kvörtun hans tengist atvinnurekstri hans, greiðir hann málskotsgjald er nemur kr. 15.000. Að öðru leyti gilda ákvæði 2. mgr. hér á undan um einstakling í atvinnurekstri. Sé viðskiptamaður lögaðili greiðir hann málskotsgjald er nemur kr. 30.000. Málskotsgjald þetta fær hann endurgreitt við afhendingu úrskurðar ef krafa hans er að hluta eða öllu leyti tekin til greina.

Ekki er tekið við málskoti nema málskotsgjald sé greitt á skrifstofu Fjármálaeftirlitsins, eða það sent með málskotinu.

Mikilvægt er að málskotinu fylgi gögn sem upplýsi um þann ágreining sem fyrir hendi er og afstöðu aðila þ. á m. röksemdir fyrir kvörtun, sjónarmið málskotsaðilans o.s.frv. sjá nánar málskotseyðublaðið, þannig að unnt sé að úrskurða í málinu. Góður undirbúningur auðveldar störf nefndarinnar og flýtir fyrir lyktum málsins. Nauðsynlegt er að þeir sem óska eftir úrskurði nefndarinnar kynni sér nánari upplýsingar um nefndina og störf hennar sem fram koma hér á eftir.

Hverjir standa að nefndinni?

Úrskurðarnefndin starfar samkvæmt samkomulagi fjármála- og efnahagsráðuneytis, Samtaka fjármálafyrirtækja og Neytendasamtakanna frá 8. júní 2000.

Hvernig vinnur nefndin?

Eftir móttöku kvörtunar sendir nefndin gögn sem kvörtuninni fylgja til viðkomandi fjármálafyrirtækis

Hafi fjármálafyrirtæki ekki sent mótmæli eða athugasemdir til nefndarinnar innan fjögurra vikna frá móttöku kvörtunar má afgreiða málið á grundvelli framlagðra gagna nema nefndin samþykki beiðni fjármálafyrirtækis um lengri frest.

 

Kvörtun má draga til baka á hvaða stigi sem er. Málið fellur niður ef fjármálafyrirtæki og viðskiptamaður ná samkomulagi um lausn þess.

Nefndin tekur ákvörðun um hvaða gagna þurfi að afla áður en úrskurður verður felldur.

 

Nefndin getur einnig óskað eftir sérstökum sérfræðiálitum telji hún þess þörf. Almennt skal við það miðað, að viðkomandi fjármálafyrirtæki afli þeirra sérfræðiálita, sem þörf er talin á að aflað verði. Nefndin getur þá ákvarðað að afla slíkra gagna án milligöngu málsaðila og tekur að öðru leyti ákvörðun um gagnaöflun.

Niðurstaða nefndarinnar skal send aðilum með staðfestum hætti innan 10 daga frá því úrskurður er kveðinn upp. Viðskiptamaður skal um leið upplýstur um, að hann geti lagt málið fyrir dómstóla eða aðra aðila sé um það að ræða. Almennt skal veita 4 vikur frá útsendingu til að fullnægja úrskurði.

Nefndarmaður er vanhæfur til meðferðar máls og skal víkja sæti eigi vanhæfisreglur 3. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 við um hann. Nefndarmaður getur ávallt sagt sig frá máli telji hann sig vanhæfan.

Takmörk eru sett fyrir heimild til endurupptöku mála sem undirstrika mikilvægi þess að vandað sé til málskots hverju sinni. Samkvæmt samþykktum nefndarinnar getur nefndin tekið ákvörðun um að mál sem úrskurðað hefur verið í af nefndinni skuli tekið fyrir aftur ef fram koma nýjar upplýsingar sem eru þess eðlis að hefðu þær legið fyrir við uppkvaðningu úrskurðar gætu þær hafa leitt til annarrar niðurstöðu.

Úrskurður nefndarinnar hindrar ekki umfjöllun dómstóla síðar.

Hverjir sitja í nefndinni?

 Í nefndinni sitja fimm nefndarmenn sem skulu vera lögráða, hafa óflekkað mannorð og ætíð hafa haft forræði bús síns. Formaður og varaformaður skulu auk þess uppfylla hæfisskilyrði héraðsdómara. Skulu tveir nefndarmenn skipaðir sameiginlega af fjármálafyrirtækjum sem aðild eiga að nefndinni, tveir af Neytendasamtökunum og einn af viðskiptaráðherra sem jafnframt er formaður nefndarinnar. Varamenn eru skipaðir með sama hætti og skulu uppfylla sömu hæfisskilyrði. Varamaður formanns er formaður í forföllum hans.

 

  • Auður Inga Ingvarsdóttir, formaður, skipuð af fjármála- og efnahagsráðuneyti. Yfirlögfræðingur hjá Mílu ehf.
  • Hjörleifur Gíslason, varaformaður, skipaður af fjármála- og efnahagsráðuneyti. Sérfræðingur hjá ráðuneytinu.
  • Geir Arnar Marelsson, nefndarmaður, skipaður af Neytendasamtökunum. Lögfræðingur hjá Landsvirkjun
  • Hildigunnur Hafsteinsdóttir, nefndarmaður, skipuð af Neytendasamtökunum. Fyrrverandi lögfræðingur Neytendasamtakanna, nú í framhaldsnámi.
  • Einar Bjarni Einarsson, varamaður skipaður af Neytendasamtökunum. Lögfræðingur hjá Neytendasamtökunum.
  • Erla Arnardóttir, nefndarmaður, skipuð af Samtökum fjármálafyrirtækja. Lögfræðingur hjá Arion banka hf.
  • Þorvaldur E. Jóhannesson, nefndarmaður, skipaður af Samtökum fjármálafyrirtækja. Lögfræðingur hjá Landsbankanum hf.
  • Magnús Fannar Sigurhansson, varamaður, skipaður af Samtökum fjármálafyrirtækja. Lögfræðingur hjá Íslandsbanka hf.
  • Fura Sóley Hjálmarsdóttur, varamaður, skipuð af Samtökum fjármálafyrirtækja. Lögfræðingur hjá Arion banka hf.

 

Samantekt úrskurða nefndarinnar

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica