Fjárhagslegar viðmiðanir

Hinn 3. febrúar 2021 samþykkti Alþingi lög nr. 7/2021 um fjárhagslegar viðmiðanir. Með lögunum er reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2016/2011 frá 8. júní 2016 (hér eftir BMR), með breytingum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2019/2089 frá 27. nóvember 2019 innleidd hér á landi. Í samræmi við 1. mgr. 13. gr. laganna hefur ráðherra gefið út reglugerð nr. 162/2021 um fjárhagslegar viðmiðanir, auk þess sem Seðlabanki Íslands hefur í samræmi við 2. mgr. 13. gr. laganna sett reglur nr. 752/2021 um fjárhagslegar viðmiðanir.

Reglugerðin gildir bæði um gerð viðmiðana, þar á meðal vinnslu inntaksgagna sem liggja þeim til grundvallar, og notkun. Með „viðmiðunum“ er í stórum dráttum átt við tölur sem eru almenningi aðgengilegar, eru ákvarðaðar með reglulegu millibili á grundvelli tiltekinna verðgilda og eru notaðar til að ákvarða greiðslur, virði fjárhagslegra gerninga eða eignaskiptingu fjárfestingarsjóða. Tilgreindir aðilar eru undanþegnir reglugerðinni, þar á meðal seðlabankar og aðilar sem taka saman viðmiðanir vegna opinberrar stefnu.

Mismunandi flokkar og tegundir viðmiðana

  • Mjög mikilvægar viðmiðanir - eru skilgreindar í 20. gr. BMR en í þann flokk falla viðmiðanir sem uppfylla tiltekin stærðar- eða mikilvægisviðmið. Hvað stærðarmörk varðar falla viðmiðanir sem eru nýttar beint eða óbeint í samsetningu viðmiðana undir a. lið 1. mgr. 20. gr. BMR ef þær eru notaðar sem tilvísun fyrir fjármálagerninga, fjárhagslega samninga eða til að mæla árangur fjárfestingarsjóða ef þær eru að andvirði a.m.k. 500 milljarðar evra.
  • Mikilvægar viðmiðanir – eru skilgreindar í 24. gr. BMR en í þann flokk falla viðmiðanir sem ekki uppfylla stærðar- eða mikilvægisviðmið í 20. gr. um mjög mikilvægar viðmiðanir en uppfylla þó samskonar viðmið sem eru sett fram í 24. gr. BMR. Hvað stærðarmörk varðar falla viðmiðanir sem eru nýttar beint eða óbeint í samsetningu viðmiðana undir a. lið 1. mgr. 24. gr. BMR ef þær eru notaðar sem tilvísun fyrir fjármálagerninga, fjárhagslega samninga eða til að mæla árangur fjárfestingarsjóða ef þær eru að andvirði a.m.k. 50 milljarðar evra (þó ekki hærri en 500 milljarðar evra, sbr. skilyrði 20. gr. BMR).
  • Viðmiðanir sem eru ekki mikilvægar – eru þær viðmiðanir sem hvorki teljast mjög mikilvægar viðmiðanir, sbr. 20. gr. BMR, né mikilvægar viðmiðanir, sbr. 24. gr. BMR.

Fjárfestingasjóður

Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands (Fjármálaeftirlitið) vekur sérstaka athygli á að notkun á hugtakinu fjárfestingasjóður í BMR er frábrugðin því sem gerist í annarri löggjöf á fjármálamarkaði. Samkvæmt BMR er fjárfestingasjóður skilgreindur á eftirfarandi hátt: Sérhæfður sjóður eins og hann er skilgreindur í a-lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2011/61/ESB eða verðbréfasjóður eins og hann er skilgreindur í 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 2009/65/EB.

Þar af leiðandi er með hugtakinu fjárfestingasjóður í BMR bæði átt við sérhæfða sjóði og verðbréfasjóði.

Starfsleyfi eða skráning

Fjármálaeftirlitið bendir sérstaklega á að aðilum sem hyggjast stjórna gerð viðmiðana ber að sækja um starfsleyfi þar að lútandi, eða eftir atvikum tilkynna sig sem stjórnanda við gerð viðmiðana hjá Fjármálaeftirlitinu í samræmi við 34. gr. BMR.

Almenna reglan, sem er sett fram í a. lið 1. mgr. 34. gr. BMR er sú að aðilum beri að sækja um starfsleyfi til að vera stjórnendur gerðar viðmiðunar í skilningi reglugerðarinnar. Tvær undanþágur eru frá þessari meginreglu, annars vegar í b. lið 1. mgr. 34. gr. þar sem kemur fram að möguleiki sé fyrir einingar undir eftirliti að skrá sig sem stjórnanda að ákveðnum skilyrðum uppfylltum og hins vegar í c. lið 1. mgr. 34. gr. þar sem kemur fram að aðili geti skráð sig ef hann fyrirhugar að gera aðeins vísitölur sem myndu teljast viðmiðanir sem eru ekki mikilvægar.

Með einingum undir eftirliti er átt við einhvern af þeim aðilum sem taldir eru upp í a. til m. lið 17. tl. 1. mgr. 3. gr. BMR.

Notkun á viðmiðunum

Með notkun á viðmiðun er átt við eitthvert þeirra atriða sem eru talin upp í 7. tl. 1. mgr. 3. gr. BMR. Þar undir fellur m.a. að meta árangur fjárfestingasjóðs með því að nota vísitölu eða samsetningar vísitalna í þeim tilgangi að fylgjast með ávöxtun slíkrar vísitölu eða samsetninga vísitalna, að skilgreina eignaskiptingu eignasafns eða að reikna út árangurstengdar þóknanir.

Aðilar sem falla undir gildissvið BMR og nota viðmið í skilningi hennar eru hvattir til að kynna sér efni reglugerðarinnar og sér í lagi V. bálk um notkun viðmiðana.

Nánari upplýsingar

Hægt er að senda fyrirspurnir á netfangið BMR@sedlabanki.is eða hafa samband í síma: 569-9600. Þá eru aðilar sem telja sig falla undir lög nr. 7/2021 um fjárhagslegar viðmiðanir hvattir til að kynna sér efni laganna og eftir atvikum innleiða í rekstur sinn þær skyldur sem lögin kveða á um, sækja um starfsleyfi eða skrá sig hjá Fjármálaeftirlitinu.

Gagnlegar upplýsingar

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica