Útgefendur verðbréfa

Útgefendur verðbréfa eru eftirlitsskyldir aðilar á grundvelli 2. mgr. 2. gr. laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998 og eru því undir eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands (Fjármálaeftirlitsins), en þó ekki með sama hætti og aðilar sem stunda leyfisskylda starfsemi. Útgáfa verðbréfa er háð ýmsum lagaskilyrðum sem Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með að útgefendur uppfylli. Þá leggja lög og reglur ýmsar skyldur á herðar útgefendum til að tryggja jafnræði fjárfesta og jafnan aðgang þeirra að upplýsingum.

Upplýsingaskylda útgefenda

Útgefandi verðbréfa skal birta almenningi á Evrópska efnahagssvæðinu þær upplýsingar sem fjallað er um í lögum nr. 20/2021 um upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa og flöggunarskyldu eins fljótt og auðið er og á jafnræðisgrundvelli. Aðilar eiga því allir að búa yfir sömu upplýsingum.

Þær upplýsingar sem um ræðir eru t.a.m. upplýsingar sem teljast til reglulegra upplýsinga útgefanda (t.d. birting ársreiknings, árshlutareiknings) sem og aðrar upplýsingar sem útgefanda ber að veita og tilgreindar eru sérstaklega í lögum. Að auki skal útgefandi birta á sama hátt breytingar á verulegum hlut atkvæðisréttar, hinar svokölluðu flöggunartilkynningar. En sá aðili sem er flöggunarskyldur skal senda tilkynningu til viðkomandi útgefanda og Fjármálaeftirlitsins innan tilgreinds tímafrests.

Með lögum nr. 20/2021 voru frestir til að senda flöggunartilkynningar lengdir, en eftir breytinguna skal fjárfestir sem er flöggunarskyldur senda útgefanda tilkynningu eins fljótt og auðið er, en eigi síðar en fjórum viðskiptadögum eftir að skyldan stofnast. Útgefandi skal birta flöggunartilkynninga eins fljótt og auðið er, en eigi síðar en þremur viðskiptadögum eftir að tilkynning berst útgefandanum.

Lög nr. 20/2021 setja einnig þá skyldu á útgefendur að birta ársreikninga sína á sameiginlegu rafrænu skýrslusniði, sbr. 1. mgr. 10. gr. laganna. Fyrstu skil miða við reikningsárið sem hefst 1. janúar 2021.

Sjá nánar lög nr. 20/2021 um upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa og flöggunarskyldu, reglugerð nr. 707/2008 um upplýsingagjöf og tilkynningaskyldu og reglur Seðlabanka Íslands nr. 1162/2010 um hvað telst fjölmiðill.

Flöggunareyðublöð og leiðbeiningar með þeim má finna í þjónustugátt.

Lýsingar

Almennt útboð og taka verðbréfa til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði er háð því að lýsing hafi verið gefin út. Lýsing er samheiti yfir skjal eða skjöl sem gefa þarf út vegna almenns útboðs verðbréfa eða töku verðbréfa til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði.

Reglur um almenn útboð og töku verðbréfa til viðskipta er að finna í lögum nr. 14/2020, um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði, en með þeim var innleidd reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129, um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði verðbréfa eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði og um niðurfellingu á tilskipun 2003/71/EB. Nánari útfærslu á reglugerðinni er að finna í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/980 sem innleidd var með reglugerð 274/2020, um innleiðingu framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) um sniðmát, efni, athugun og staðfestingu lýsinga sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði, og framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/979 sem innleidd var með reglum nr. 320/2020, um helstu fjárhagsupplýsingar í samantekt lýsingar verðbréfa, birtingu og flokkun lýsinga, auglýsingar verðbréfa, viðauka við lýsingu, tilkynningagáttina og tilkynningu um almennt útboð.

Ofangreindar reglur gera í flestum tilvikum ráð fyrir að fyrsta skrefið að almennu útboði og töku verðbréfa til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði sé að fá lýsingu staðfesta hjá Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands (Fjármálaeftirlitið). Fjármálaeftirlitið mælir með að aðilar sem hafa áhuga á að efna til almenns útboðs eða fá verðbréf sín tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði kynni sér þessar reglur í því skyni að afla nauðsynlegra upplýsinga og þar með flýta fyrir ferli viðkomandi umsóknar.

Ekki er þörf á að gefa út lýsingu í þeim tilvikum þar sem um er að ræða almennt útboð verðbréfa þar sem heildarfjárhæð útboðsins, samanlagt yfir 12 mánaða tímabil, er lægri en jafnvirði 8.000.000 evra í íslenskum krónum, að því gefnu að ekki standi til að taka verðbréfin til viðskipta á skipulegum markaði. Sérstök athygli er vakin á því að tilkynna þarf til Fjármálaeftirlitsins ef um er að ræða almennt útboð verðbréfa þegar verðmæti þess er á bilinu 1.000.000–8.000.000 evra. Tilkynninguna skal senda Fjármálaeftirlitinu tveimur vikum fyrir áætlað útboð, sbr. 2. gr. reglna nr. 320/2020 um helstu fjárhagsupplýsingar í samantekt lýsingar, birtingu og flokkun lýsinga, auglýsingar verðbréfa, viðauka við lýsingu, tilkynningagáttina og tilkynningu um almennt útboð.

Umsóknareyðublöð og leiðbeiningar má finna í þjónustugátt.

Lista yfir lýsingar má finna í valstiku hér til hliðar

Hæfir fjárfestar

Útgefendum ber ekki skylda til að gefa út lýsingu sé útboði eingöngu beint til hæfra fjárfesta. Skilgreiningin á hæfum fjárfestum er ætluð til að aðgreina þá aðila sem almennt eru taldir búa yfir nægri þekkingu og reynslu til að geta tekið þátt í útboðum án sérstakrar lýsingar, en hana er að finna í e-lið 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129, um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði verðbréfa eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði og um niðurfellingu á tilskipun 2003/71/EB.

Fjármálafyrirtæki halda utan um lista yfir hæfa fjárfesta og er hann eingöngu tiltækur fyrir útgefendur verðbréfa og þá aðeins í þeim tilgangi að bjóða hæfum fjárfestum þátttöku í útboði. Öll önnur notkun upplýsinganna er óheimil.

Innherjar og regluvarsla

Innherjareglur gilda um þá fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta eða óskað hefur verið eftir að teknir verði til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði hér á landi, á Evrópska efnahagssvæðinu eða á sambærilegum erlendum mörkuðum og fjármálagerninga sem verslað er með á markaðstorgi fjármálagerninga (MTF) hér á landi og fjármálagerninga sem tengdir eru slíkum fjármálagerningum.

Í XIII. kafla laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti er kveðið á um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja.

Innherjaupplýsingar eru nægjanlega tilgreindar upplýsingar sem ekki hafa verið gerðar opinberar og varða beint eða óbeint útgefendur fjármálagerninga, fjármálagerningana sjálfa eða önnur atriði og eru líklegar til að hafa marktæk áhrif á markaðsverð fjármálagerninganna ef opinberar væru.

Með innherja er átt við fruminnherja, tímabundinn innherja og annan innherja.

  • Fruminnherji er aðili sem hefur að jafnaði aðgang að innherjaupplýsingum vegna aðildar að stjórn, rekstri eða eftirliti eða vegna annarra starfa á vegum útgefanda fjármálagerninga.
  • Tímabundinn innherji er aðili sem telst ekki fruminnherji en býr yfir innherjaupplýsingum vegna eignaraðildar, starfs síns, stöðu eða skyldna. Tímabundinn innherji býr ávallt yfir innherjaupplýsingum og má því ekki eiga viðskipti með fjármálagerninga útgefanda á meðan.
  • Aðrir innherjar eru aðilar sem hvorki teljast fruminnherji né tímabundinn innherji en hafa fengið vitneskju um innherjaupplýsingar, enda hafi viðkomandi vitað eða mátt vita hvers eðlis upplýsingarnar voru. Sem dæmi um slíkan innherja mætti nefna leigubílstjóra sem heyrði innherjaupplýsingar frá farþegum, innbrotsþjóf sem komst yfir innherjaupplýsingar og aðra sem hafa fengið vitneskju um innherjaupplýsingar án vitneskju útgefanda. Slíkum innherjum er ávallt óheimilt að eiga viðskipti með fjármálagerninga útgefanda á meðan upplýsingar hafa ekki verið gerðar opinberar.

 

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica