Fjármálaeftirlitsnefnd

Seðlabankinn fer með þau verkefni sem fjármálaeftirlitinu eru falin í lögum og stjórnvaldsfyrirmælum og er fjármálaeftirlitið hluti af Seðlabankanum. Skal bankinn fylgjast með að starfsemi eftirlitsskyldra aðila sé í samræmi við lög og stjórnvaldsfyrirmæli og að hún sé að öðru leyti í samræmi við heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti, sbr. lög um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, sbr. 4. mgr. 2. gr. laga nr. 92/2019 um Seðlabanka Íslands.

Ákvarðanir sem faldar eru fjármálaeftirlitinu samkvæmt lögum og stjórnvaldsfyrirmælum skulu teknar af fjármálaeftirlitsnefnd, skv. 2. mgr. 3. gr. laga nr. 92/2019. Nefndin getur framselt vald sitt til töku ákvarðana sem ekki teljast meiri háttar til varaseðlabankastjóra fjármálaeftirlits.

Í fjármálaeftirlitsnefnd sitja varaseðlabankastjóri fjármálaeftirlits, varaseðlabankastjóri fjármálastöðugleika og þrír sérfræðingar í málefnum fjármálamarkaðar sem ráðherra, sem fer með málefni fjármálamarkaðar, skipar til fimm ára í senn. Varaseðlabankastjóri fjármálaeftirlits er formaður nefndarinnar og er varaseðlabankastjóri fjármálastöðugleika staðgengill hans. Seðlabankastjóri tekur sæti í nefndinni sem formaður þegar ákvarðanir sem eru nánar tilteknar í 2. mgr. 15. gr. laga nr. 92/2019 eru teknar og er þá varaseðlabankastjóri fjármálaeftirlits staðgengill hans. Samsetning fjármálaeftirlitsnefndar skal vera þannig að nefndin búi sameiginlega yfir fullnægjandi þekkingu, hæfni og reynslu til að vinna þau verkefni sem henni eru falin. Ráðherra getur aðeins skipað sama mann í fjármálaeftirlitsnefnd tvisvar sinnum.

Við töku ákvarðana um setningu starfsreglna fjármálaeftirlitsnefndar, ákvarðana um framsal valds til varaseðlabankastjóra fjármálaeftirlits til töku ákvarðana sem teljast ekki meiri háttar ákvarðanir sem og ákvarðana sem varða eigið fé, laust fé og fjármögnun kerfislega mikilvægra fjármálafyrirtækja tekur seðlabankastjóri sæti í fjármálaeftirlitsnefnd sem formaður nefndarinnar og er þá varaseðlabankastjóri fjármálaeftirlits staðgengill hans.

Fjármálaeftirlitsnefnd er nú skipuð þannig: Björk Sigurgísladóttir formaður, Gunnar Jakobsson, Ásta Þórarinsdóttir, Guðrún Þorleifsdóttir og Gunnar Þór Pétursson. Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri tekur sem áður segir sæti í fjármálaeftirlitsnefnd sem formaður nefndarinnar þegar ákvarðanir, sem eru nánar tilteknar í 2. mgr. 15. gr. laga um Seðlabanka Íslands, eru teknar.

Stefna í fjármálaeftirliti

Fjármálaeftirlitsnefnd setur Seðlabanka Íslands stefnu í fjármálaeftirliti. Stefnan tekur til þeirrar starfsemi sem fjármálaeftirlitinu er falin í lögum og lýsir megináherslum, nálgun og aðferðafræði Seðlabanka Íslands við eftirlit með fjármálamarkaðnum.

Fundir fjármálaeftirlitsnefndar

Fjármálaeftirlitsnefnd skal halda fundi að jafnaði tíu sinnum á ári. Auk þess getur fjármálaeftirlitsnefnd haldið fund ef formaður ákveður eða þrír nefndarmenn krefjast þess. Fjármálaeftirlitsnefnd setur sér starfsreglur, m.a. um undirbúning, rökstuðning og birtingu ákvarðana sinna. Fjármálaeftirlitsnefnd skal halda fundargerðir. Fjármálaeftirlitsnefnd er heimilt að birta opinberlega ákvarðanir sínar. Þó skal ekki birta ákvörðun verði hún talin stefna hagsmunum fjármálamarkaðarins í hættu, varði hún ekki hagsmuni markaðarins sem slíks eða ef ætla má að birting hennar valdi hlutaðeigandi aðilum tjóni sem telst ekki í samræmi við tilefni ákvörðunarinnar.

Fjármálaeftirlitsnefnd skal skila Alþingi skýrslu um störf sín einu sinni á ári. Skýrsluna skal ræða í þeirri þingnefnd sem þingforseti ákveður.


Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica