Allt


Allt: 2013

Fyrirsagnalisti

20.12.2013 : Halla Sigrún Hjartardóttir skipuð stjórnarformaður FME

Fjármála- og efnahagsráðherra hefur skipað Höllu Sigrúnu Hjartardóttur formann stjórnar Fjármálaeftirlitsins (FME). Halla Sigrún tekur við af formennskunni af Aðalsteini Leifssyni. Lesa meira

20.12.2013 : Gagnsæistilkynning vegna athugunar á viðskiptaháttum Lýsingar hf. í kjölfar dóms Hæstaréttar í máli nr. 672/2012

Í kjölfar dóms Hæstaréttar Íslands í máli nr. 672/2012 upplýsti Lýsing hf. Fjármálaeftirlitið um viðbrögð sín við dóminum, einkum að því er laut að veitingu upplýsinga til viðskiptavina um mögulegt fordæmisgildi dómsins.  Þannig hafði Lýsing hf. að eigin frumkvæði sent bréf til þeirra viðskiptavina sem voru með virka lánasamninga, sambærilega þeim sem um var fjallað í málinu. Í bréfinu var skorað á þá viðskiptavini sem teldu sig hafa samið um lægri kjör en markaðskjör á þeim hluta samnings sem er í íslenskum krónum, að gera skriflega athugasemd og óska eftir leiðréttingu á greiðslum.
Lesa meira

17.12.2013 : Niðurstaða úttektar á áhættustýringu vátryggingafélaga

Fjármálaeftirlitið framkvæmdi athuganir á áhættustýringu vátryggingafélaga með heimsókn og gagnaöflun á þriðja ársfjórðungi 2013 á grundvelli 8. og 9. gr. laga nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Þau félög sem athugunin beindist að voru: Okkar líftryggingar hf., Sjóvá-Almennar tryggingar hf., Tryggingamiðstöðin hf., Vátryggingafélag Íslands hf. og Vörður tryggingar hf. Fjármálaeftirlitið gaf í janúar 2011 út leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2011, um áhættustýringu vátryggingafélaga og var markmið tilmælanna að leiðbeina vátryggingafélögum um bestu framkvæmd áhættustýringar. Tilmælin eru mikilvægur liður í undirbúningi vátryggingafélaga fyrir innleiðingu krafna Solvency II tilskipunarinnar, nr. 2009/138/EB. Athugun Fjármálaeftirlitsins beindist að því að kanna hvort áhættustýring vátryggingafélaga væri í samræmi við nefnd tilmæli.
Lesa meira

17.12.2013 : Viðvörun Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar vegna sýndargjaldeyris

Evrópska bankaeftirlitsstofnunin (EBA) gaf í dag út viðvörun vegna áhættu sem fylgt getur viðskiptum með svonefndan sýndargjaldeyri (e. virtual currencies) eins og t.d. bitcoin. Stofnunin bendir á að í viðskiptum með bitcoin njóti neytendur ekki þeirrar verndar sem felst í eftirliti með fjármálastarfsemi og lagaumhverfi um viðskipti með fjármálagerninga. Þar af leiðandi kunni að vera hætta á því að neytendur tapi fjármunum sínum.
Lesa meira

11.12.2013 : Útgáfa reglugerða er varða starfsemi rekstrarfélaga verðbréfasjóða

Fjármálaeftirlitið vekur athygli á því að reglugerð um lykilupplýsingar nr. 983/2013 var birt í Stjórnartíðindum þann 6. nóvember sl. en reglugerðin tekur gildi þann 1. febrúar 2014. Reglugerðin er innleiðing á reglugerð framkvæmdastjórnar (ESB) nr. 583/2010 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og  -ráðsins 2009/65/EB að því er varðar lykilupplýsingar fyrir hlutdeildarskírteinishafa og skilyrði sem skulu uppfyllt þegar lykilupplýsingar eða útboðslýsing er lögð fram á varanlegum miðli öðrum en pappír eða á vefsetri.
Lesa meira

10.12.2013 : Vegna athugasemda við rannsóknir Fjármálaeftirlitsins

Reglulega hafa komið fram umræður í fjölmiðlum um að Fjármálaeftirlitið hafi farið offari í störfum sínum eftir hrun, einkum varðandi rannsóknir á meintum brotum þeirra sem réðu ríkjum í bankakerfinu í aðdraganda hrunsins. Sýna verður því skilning að menn sem eru sakaðir um að hafa stuðlað að þeim atburðum sem hér urðu haustið 2008, neyti allra leiða til að verja sig og sinn málstað, enda meginregla að sakaðir menn hafa leyfi til að verja sig með nánast öllum tiltækum ráðum.
Lesa meira

3.12.2013 : Kynningarfundur Fjármálaeftirlitsins fyrir vátryggingafélög og endurskoðunarstofur

Fjármálaeftirlitið hélt kynningarfund fyrir vátryggingafélög og endurskoðunarstofur um svokölluð undirbúningstilmæli EIOPA vegna Solvency II tilskipunarinnar föstudaginn 29. nóvember sl. Um var að ræða framhald af kynningarfundi sem Fjármálaeftirlitið hélt 14. maí þar sem tilmælin voru fyrst kynnt á meðan þau voru í umsagnarferli hjá hagsmunaaðilum. Lesa meira

3.12.2013 : Veiting innheimtuleyfis

Með vísan til 6. gr. reglna nr. 1210/2008 um framkvæmd eftirlits með innheimtustarfsemi samkvæmt innheimtulögum nr. 95/2008, tilkynnist hér með að Fjármálaeftirlitið veitti þann 2. desember 2013, Inkasso ehf., kt. 460410-0450, Smáratorgi 3, 300 Kópavogi innheimtuleyfi skv. innheimtulögum nr. 95/2008.
Lesa meira

26.11.2013 : Sáttargerð vegna brots á 86. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Hinn 28. október 2013 gerðu Fjármálaeftirlitið og MP banki hf. með sér sátt vegna brots félagsins á 86. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.).
Lesa meira

26.11.2013 : Nýtt tölublað Fjármála komið út

Nýtt tölublað Fjármála, vefrits Fjármálaeftirlits er komið út. Í þessu eintaki er meðal annars fjallað um fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða, hækkandi lífaldur og þar með auknar skuldbindingar lífeyrissjóðanna. Enn fremur er í blaðinu samantekt um stöðu íslenska bankakerfisins í samanburði við bankakerfi á meginlandi Evrópu. Að lokum eru nokkur lykilatriði úr Basel III sett í samhengi við CRD IV. Lesa meira

19.11.2013 : Niðurstöður vegna athugunar á lánasafnsskýrslu Íslandsbanka hf.

Fjármálaeftirlitið hóf, í apríl 2013, athugun á lánasafnsskýrslu (e. Loan Portfolio Analysis Report eða LPAR) Íslandsbanka hf. Lánasafnsskýrslu, sem skilað er mánaðarlega til Fjármálaeftirlitsins, er ætlað að greina frá stöðu útlánasafns lánastofnunar út frá sjónarhorni endurskipulagningar safnsins. Megintilgangur skýrslunnar er að fylgjast með framgangi á endurskipulagningu lánasafns bankans og eru viðskiptavinir flokkaðir niður eftir umfangi og eðli þeirrar endurskipulagningar sem þeir hafa gengið gegnum eða hversu alvarleg fjárhagsstaða þeirra er gagnvart bankanum.
Lesa meira

18.11.2013 : Sáttargerð vegna brots á 125. gr. og 126. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Hinn 15. október 2013 gerðu Fjármálaeftirlitið og X, fyrrverandi framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs Glitnis banka hf., með sér sátt vegna brots á 125. gr. og 126. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.).
Lesa meira

15.11.2013 : Drög að leiðbeinandi tilmælum um aðskilnað starfssviða

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út umræðuskjal nr. 5/2013 varðandi drög að leiðbeinandi tilmælum um aðskilnað starfssviða.
Lesa meira

15.11.2013 : Drög að leiðbeinandi tilmælum um mat á tengslum aðila vegna reglna um stórar áhættuskuldbindingar

Í kjölfar setningar reglna um stórar áhættuskuldbindingar, nr. 625/2013, hefur Fjármálaeftirlitið gefið út umræðuskjal nr. 4/2013 sem inniheldur drög að leiðbeinandi tilmælum um mat á tengslum aðila vegna sömu reglna.
Lesa meira

15.11.2013 : Fjármálaeftirlitið veitir Sænesi ehf. heimild til að fara með virkan eignarhlut í Sparisjóði Höfðhverfinga

Þann 23. október síðastliðinn komst Fjármálaeftirlitið að þeirri niðurstöðu að Sænes ehf. sé hæft til að fara með virkan eignarhlut sem nemur 20% í Sparisjóði Höfðhverfinga, sbr. 2. mgr.  42. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.
Lesa meira

14.11.2013 : Fjármálaeftirlitið heimilar viðskipti á ný með skuldabréfaflokkinn FAST-1 12 1

Fjármálaeftirlitið hefur ákveðið að heimila aftur viðskipti með skuldabréfaflokkinn FAST-1 12 1 á Nasdaq OMX Iceland hf. í ljósi þess að óvissu varðandi veðsetningu skuldabréfanna hefur verið aflétt. Fjármálaeftirlitið vísar til eftirfarandi tilkynningar FAST-1 slhf. til frekari upplýsinga:
Lesa meira

12.11.2013 : Sáttargerð vegna innheimtustarfsemi Dróma hf.

Að fengnum ábendingum hóf Fjármálaeftirlitið í lok árs 2012 athugun á innheimtustarfsemi Dróma hf. Athugunin beindist að því hvort innheimta Dróma hf., annars vegar á lánum í eigu Eignasafns Seðlabanka Íslands ehf. (ESÍ)/Hildu ehf. og hins vegar á lánum í eigu Frjálsa hf., félli undir 3. gr. innheimtulaga nr. 95/2008 og krefðist innheimtuleyfis.
Lesa meira

12.11.2013 : Tölvuský – innleiðing og notkun

Fjármálaeftirlitið býður upp á kynningu þann 21. nóvember næstkomandi þar sem farið verður yfir atriði sem vert er að hafa í huga við innleiðingu og notkun á tölvuskýjum.  Dagskráin, sem stendur frá 10 til 12,  fer fram á RadissonBlu hótelinu (Hótel Sögu) í sal sem heitir Katla og er á 2.hæð. Fyrirlesturinn er á ensku.
Lesa meira

11.11.2013 : Niðurstaða athugunar hjá Sjóvá-Almennum tryggingum hf. á þjónustuþætti félagsins; STOFNI

Fjármálaeftirlitið hefur framkvæmt athugun á þjónustuþætti Sjóvár-Almennra trygginga hf. undir heitinu STOFN, með vísan til 1. mgr. 62. gr. laga nr. 56/2010 um vátryggingastarfsemi, sbr. 1. mgr. 6. gr. sömu laga og 1. mgr. 9. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.
Lesa meira

8.11.2013 : Tímabundin stöðvun viðskipta

Fjármálaeftirlitið hefur ákveðið að stöðva tímabundið viðskipti með skuldabréfaflokk  með auðkenni  FAST-1 12 1 sem tekinn hefur verið til viðskipta á Nasdaq OMX Iceland hf.  
Lesa meira
Síða 1 af 7

Þetta vefsvæði byggir á Eplica