Allt


Allt: júní 2012

Fyrirsagnalisti

29.6.2012 : Fjármálaeftirlitið gefur út drög að leiðbeinandi tilmælum um áhættustýringu (eftirlitskerfi) vörsluaðila séreignasparnaðar, sbr. umræðuskjal nr. 4/2012.

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út umræðuskjal nr. 4/2012 varðandi drög að leiðbeinandi tilmælum um áhættustýringu (eftirlitskerfi) vörsluaðila séreignasparnaðar.  Tilmælin eru byggð á grunni tilmæla nr. 4/2011 um áhættustýringu (eftirlitskerfi) samtryggingadeilda lífeyrissjóða og stefnt er að því að samræmdar kröfur séu gerðar til allra vörsluaðila séreignasparnaðar varðandi heildar áhættustýringu (eftirlitskerfi) þeirra.  Jafnframt eru tilmælin viðbót við leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2011 um áhættustýringu vátryggingafélaga og leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2002 um innra eftirlit og áhættustýringu hjá fjármálafyrirtækjum

Lesa meira

28.6.2012 : Fjármálaeftirlitið gefur út drög að reglum um viðbótareiginfjárliði, sbr. umræðuskjal nr. 5/2012.

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út umræðuskjal nr. 5/2012 varðandi drög að reglum um viðbótareiginfjárliði. Reglurnar verða settar á grundvelli 10. mgr. 84. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.

Lesa meira

28.6.2012 : Niðurstaða athugunar á starfsemi GAM Management hf.

Fjármálaeftirlitið framkvæmdi  athugun á starfsemi GAM Management hf. með heimsókn og gagnaöflun þann 31. október 2011 á grundvelli XIII. kafla laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, sbr. 66. gr laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og 9. gr. laga nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Í kjölfar athugunarinnar ritaði Fjármálaeftirlitið skýrslu þar sem fram komu athugasemdir eftirlitsins og kröfur um úrbætur er skyldi vera lokið innan nánar tiltekinna tímamarka. Voru drög að skýrslunni afhent rekstrarfélaginu þann 22. desember 2012 og félaginu gefið tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum og frekari upplýsingum á framfæri. Í endanlegri útgáfu skýrslunnar, dags. 24. maí 2012, var tekið tillit til athugasemda félagsins eftir því sem tilefni þótti til.

Lesa meira

27.6.2012 : Tilkynning um niðurfellingu starfsleyfis EA fjárfestingarfélags ehf.

EA fjárfestingarfélag ehf., kt. 540599-2469, hefur afsalað sér starfsleyfi sínu sem viðskiptabanki. Þá var félagið tekið til slitameðferðar með úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur þann 1. júní sl. Með vísan til framangreinds hefur Fjármálaeftirlitið fallist á afsal starfsleyfis félagsins og miðast niðurfelling starfsleyfis þess við 20. júní 2012.  Lesa meira

26.6.2012 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns 26. júní 2012

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns:

1. Frá Chartis Europe SA til Chartis Europe Limited.

Lesa meira

26.6.2012 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns - 26. júní 2012

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns:

1. Coface Kreditversicherung Aktiengesellschaft sameinast  Compagnie Francaise d´Assurance pour le Commerce Exterieur, societe anonym (Coface S.A.) Lesa meira

21.6.2012 : Hæstiréttur staðfestir úrskurð héraðsdóms í máli Saga Capital gegn Fjármálaeftirlitinu

Hæstiréttur felldi hinn 14. júní síðastliðinn dóm í máli Saga Capital hf. gegn Fjármálaeftirlitinu. Fjármálaeftirlitið hafði afturkallað starfsleyfi Saga Capital en í kjölfarið var Saga Capital tekið til slita með úrskurði héraðsdóms. Saga Capital kærði úrskurð héraðsdóms til Hæstaréttar en niðurstaða Hæstaréttar var að staðfesta hinn kærða úrskurð með vísan til þeirrar meginreglu að málskot til dómstóla fresti ekki réttaráhrifum stjórnvaldsákvörðunar. Lesa meira

19.6.2012 : Niðurstaða athugunar á starfsemi Lífeyrissjóðs Rangæinga

Framkvæmd var athugun á starfsemi Lífeyrissjóðs Rangæinga með heimsókn og gagnaöflun þann 18. október 2011 með vísan til 44. gr. laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og 9. gr. laga nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Í kjölfar athugunarinnar rituðu starfsmenn Fjármálaeftirlitsins skýrslu þar sem fram komu athugasemdir eftirlitsins og kröfur um úrbætur er skyldi vera lokið innan nánar tiltekinna tímamarka. Voru drög að skýrslunni afhent sjóðnum þann 16. janúar 2012 og honum gefið tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum og frekari upplýsingum á framfæri. Í endanlegri útgáfu skýrslunnar þann 24. apríl 2012, var tekið tillit til þeirra athugasemda eftir því sem tilefni þótti til. Lesa meira

19.6.2012 : Annað eintak Fjármála komið út

Annað eintak Fjármála, vefrits Fjármálaeftirlitsins, er komið út með fjölbreyttu efni. Unnur Gunnarsdóttir, settur forstjóri Fjármálaeftirlitsins, fjallar í inngangi um til hvers Fjármálaeftirlitið horfir við ákvarðanir og Sigurður Freyr Jónatansson, tryggingastærðfræðingur fjallar því næst um afkomu vátryggingafélaga á árinu 2011. Þá fjallar Guðmundur Örn Jónsson, sérfræðingur á sviði greininga um aðskilnað viðskiptabanka frá annarri fjármálastarfsemi. Að lokum skrifar Evgenía K. Mikaelsdóttir, sérfræðingur á sviði greininga, um eftirlitsferli Fjármáleftirlitsins í tengslum við mat á eiginfjárkröfu fjármálafyrirtækja – Stoð 2 í Basel reglum.

Lesa meira

15.6.2012 : Sáttargerð vegna brots á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Hinn 23. maí 2012 gerðu Fjármálaeftirlitið og HS Orka hf. með sér sátt vegna brots félagsins á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.). Lesa meira

8.6.2012 : Niðurstöður athugunar á umsjón H.F. Verðbréfa hf. með beinu markaðsaðgengi (e. Direct Market Access, DMA) hjá Kauphöll Íslands

Fjármálaeftirlitið framkvæmdi vettvangsathugun á umsjón H.F. Verðbréfa hf. (HFV) með beinu markaðsaðgengi hjá Kauphöll Íslands á grundvelli heimildar í 9. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Fjármálaeftirlitið aflaði upplýsinga og gagna í tengslum við athugunina á tímabilinu febrúar 2012 til mars 2012. Í kjölfar vettvangsathugunarinnar var HFV send skýrsla þar sem fram komu niðurstöður eftirlitsins. HFV var gefið tækifæri til að koma sjónarmiðum og andmælum á framfæri. Í endanlegu bréfi til HFV, dags. 1. júní 2012, var tekið tillit til þeirra andmæla eftir því sem tilefni þótti til.

Lesa meira

8.6.2012 : Staða samstarfs fjármálafyrirtækja og fulltrúa lánþega um úrvinnslu gengistryggðra lána

Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með því að starfsemi eftirlitsskyldra aðila, þ. á m. fjármálafyrirtækja, sé í samræmi við lög, reglugerðir, reglur eða samþykktir sem um starfsemina gilda og að starfsemin sé að öðru leyti í samræmi við heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti. Hins vegar hefur Fjármálaeftirlitið ekki úrskurðarvald í ágreiningsmálum eða heimild til að skera úr um réttindi eða skyldur aðila að einkarétti. Lesa meira

7.6.2012 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns 7. júní 2012

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns:

1. Frá London Life Limited to Pearl Assurance Limited. Lesa meira

6.6.2012 : Niðurstöður athugunar á ákveðnum þáttum í starfsemi Auðar Capital hf.

Fjármálaeftirlitið gerði athugun á ákveðnum þáttum í starfsemi Auðar Capital hf. á grundvelli heimildar í 9. gr. laga nr. 87/1998. Fjármálaeftirlitið aflaði upplýsinga og gagna í tengslum við athugunina á tímabilinu ágúst 2011 til janúar 2012. Í kjölfar athugunarinnar var Auði Capital hf. sent bréf þar sem fram komu athugasemdir og ábendingar Fjármálaeftirlitsins og kröfur um úrbætur. Auði Capital hf. var gefið tækifæri til að koma sjónarmiðum og andmælum á framfæri. Í endanlegu bréfi til Auðar Capital hf., dags. 18. maí 2012 var tekið tillit til þeirra andmæla sem tilefni þótti til. Lesa meira

5.6.2012 : Niðurstaða athugunar á Tryggingamiðstöðinni hf.

Vísað er til gagnsæistilkynningar vegna athugunar Fjármálaeftirlitsins á einstökum þáttum í starfsemi Tryggingamiðstöðvarinnar hf. á tímabilinu 17. september 2007 til 30. apríl 2010 sem birt var þann 27. september sl. (http://www.fme.is/utgefid-efni/frettir-og-tilkynningar/gagnsaeistilkynningar/nr/1157) Lesa meira

5.6.2012 : Túlkun varðandi aðild fjármálafyrirtækja í slitaferli að úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki

Fjármálaeftirlitið gaf nýlega út túlkun á 2. málsgrein 19 greinar laga númer 161/2002 varðandi aðild að úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki. Beinist túlkunin að fjármálafyrirtækjum í slitaferli. Lesa meira

4.6.2012 : Valfrjálst tilboð í hlutabréf Össurar hf.

Þann 22. maí 2012 kynnti William Demant Invest A/S áform um að gera valfrjálst tilboð í hlutabréf Össurar hf. Þrátt fyrir gildandi samning á milli Fjármálaeftirlitsins og NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphöllin) um að síðarnefndi aðilinn taki tilboðsyfirlit til skoðunar hafa Fjármálaeftirlitið og Kauphöllin gert með sér samkomulag um að í þessu tilviki taki Fjármálaeftirlitið við tilboðsyfirlitinu til mögulegrar staðfestingar.

Lesa meira

1.6.2012 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

 

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns: 1. Frá The United Kingdom(“UK“) branch of American Life Assurance Company til MetLife Europe Limited, MetLife Limited og MetLife Assurance Limited

Lesa meira

1.6.2012 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns: 1. Frá American Life Insurance Company til ReAssure Limited. Lesa meira

1.6.2012 : Allra ráðgjöf fær starfsleyfi sem vátryggingamiðlun

Fjármálaeftirlitið hefur veitt Allra ráðgjöf ehf., kt. 430510-0610, Suðurlandsbraut 22, 108 Reykjavík, starfsleyfi sem vátryggingamiðlun samkvæmt lögum nr. 32/2005 um miðlun vátrygginga.

Starfsleyfi Allra ráðgjafar tekur til miðlunar frumtrygginga skv. 21. og 22. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, þó ekki til miðlunar vegna 4., 7. og 15. tl. 21. gr. sömu laga.

Lesa meira

Þetta vefsvæði byggir á Eplica