Eftirlitsstarfsemi

Solvency II

Solvency II er nýtt regluverk á vátryggingamarkaði sem tekur gildi í ESB 1. janúar 2016. Smelltu hér til að fara beint á upplýsingasíðu Evrópska vátrygginga- og lífeyriseftirlitsins (EIOPA).

Í hnotskurn felst í Solvency II:

 • Auknar kröfur til gjaldþols og áhættustýringar vátryggingafélaga með það að markmiði að auka vernd vátryggingartaka 
 • Auknar kröfur draga úr líkum á tapi neytenda eða truflunum á markaði

Helstu þættir

Helstu þættir Solvency II eru eftirfarandi:

Viðeigandi fjárhagsgrundvöllur (Stoð I): mat á eignum og skuldum, viðurkenndir eiginfjárliðir, útreikningur vátryggingaskuldar og útreikningur á gjaldþolskröfum.

Reglur um mat á eignum og öðrum skuldum en vátryggingaskuld byggjast á hagrænum meginreglum (e. economic principles). Það felur að mestu í sér að matið sé í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS).

 • Útreikningur vátryggingaskuldar verður samræmdur og byggir einnig á markaðssjónarmiðum.
 • Vátryggingafélög þurfa að mæla gjaldþolskröfu (e. Solvency Capital Requirement, SCR) sem er reiknuð út frá öllum mælanlegum áhættum félagsins.
 • Vátryggingafélög þurfa einnig að mæta lágmarksgjaldþoli (e. Minimum Capital Requirement, MCR) sem reiknað er með einfaldari aðferð.
 • Mæta skal SCR og MCR með viðurkenndum gjaldþolsliðum (e. eligible own funds) sem háðir eru ákveðnum mörkum.

Viðeigandi stjórnarhættir (Stoð II): virk áhættustýring og greining á áhættu, eigið áhættu- og gjaldþolsmat (e. Own Risk and Solvency Assessment, ORSA)

 • Stjórnkerfi sem tryggir heilbrigða og skynsama stjórnun á félaginu
 • Starfssvið (e. function) þar sem sinnt er hlutverki áhættustýringar, innri endurskoðunar, tryggingastærðfræði og regluvörslu.
 • ORSA er eigið mat félaganna á heildarfjármagnsþörf þar sem þau meta hvaða fjárhagsgrundvöllur er hæfilegur miðað við tiltekna áhættusamsetningu, áhættuþol og viðskiptaáætlun.

Eftirlitsferli (Stoð II): verklag eftirlitsstjórnvalda í eftirliti með vátryggingafélögum, greining á veikleikum og aukinni áhættu.

 • Felur í sér samræmingu eftirlits og leiðbeiningum til eftirlitsstjórnvalda

Opinber upplýsingagjöf og upplýsingagjöf til eftirlitsstjórnvalda (Stoð III)

 • Skýrsla um gjaldþol og fjárhagslega stöðu (e. Solvency and Financial Condition Report, SFCR) er opinber skýrsla sem vátryggingafélög birta árlega. Í skýrslunni eiga vátryggingafélög m.a. að fjalla ítarlega um stjórnkerfi og áhættustýringu félagsins.
 • Regluleg eftirlitsskýrsla (e. Regular Supervisory Report, RSR) er ítarleg skýrsla sem vátryggingafélög senda til Fjármálaeftirlitsins.
 • Stöðluð eyðublöð á EES-svæðinu fyrir tölulegar og aðrar skriflegar upplýsingar um rekstur og fjárhagslega stöðu félaganna. Sumum upplýsingum skilað árlega, öðrum ársfjórðungslega.

Innleiðingarferli

Solvency II tilskipunin    (Opnast í nýjum vafraglugga) var samþykkt af Evrópuþinginu í nóvember 2009 og breytt með tilskipun 2014/51/ESB (svokölluð Omnibus II tilskipun)

Framseld reglugerð (Delegated Regulation) var samþykkt af Framkvæmdastjórn ESB 10. október 2014  og birt í stjórnartíðindum ESB 17. janúar 2015. Reglugerðin kveður nánar á um og útskýrir frekar ýmis atriði varðandi Solvency II

Solvency II mun gilda um öll vátryggingafélög með starfsleyfi hér á landi, að undanskilinni Viðlagatryggingu Íslands, Íslenskri endurtryggingu hf. og Tryggingu hf.

Til viðbótar við áðurnefndar tilskipanir og reglugerðir hefur EIOPA verið falið að gefa út reglugerðartæknistaðla (Regulatory Technical Standards) og innleiðingartæknistaðla (Implementing Technical Standards).

EIOPA samþykkti fyrsta sett innleiðingartæknistaðla sem fjalla allir um afgreiðslu eftirlitsstjórnvalda á umsóknum vátryggingafélaga á beitingu heimilda í Solvency II. Tæknistaðlar þessir munu öðlast gildi hér á landi þegar frumvarp sem innleiðir Solvency II hefur verið samþykkt á Alþingi sem er fyrirhugað haustið 2015. 

Jafnframt hefur EIOPA ákveðið að gefa út töluvert magn af viðmiðunarreglum (e. guidelines) sem beint er að eftirlitsstjórnvöldum og ætlað er að auðvelda samræmingu aðferða í beitingu Solvency II. Fyrsta sett viðmiðunarreglna EIOPA var gefið út í febrúar 2015 og innihélt 19 viðmiðunarreglur. Í kjölfarið sendi Fjármálaeftirlitið dreifibréf til vátryggingafélaga sem falla munu undir Solvency II þar sem því var beint til félaganna að nýta sér þessar reglur í undirbúningi sínum fyrir Solvency II.

Undirbúningur

Þegar ljóst var orðið að tafir yrðu á gildistöku Solvency II og hið Solvency I regluverk, sem almennt er talið verra gagnvart áhættumiðuðu eftirliti, yrði áfram í gildi, komu fram áhyggjur EIOPA af því að aðildarríki EES færu ólíkar leiðir í því að undirbúa vátryggingamarkaði sína fyrir gildistöku Solvency II. Sum ríki höfðu þegar gripið til sérstakra aðgerða, t.d. með því að taka upp núvirðingu vátryggingaskuldar skv. Solvency II viðmiðum eða að taka upp ORSA (líkt og Fjármálaeftirlitið árið 2011) á meðan önnur ríki höfðu lítið sem ekkert gert.

Vegna þessa gaf EIOPA út fjórar viðmiðunareglur (e. preparatory guidelines) sem beint var til eftirlitsstjórnvalda í aðildarríkjum EES, um að sjá til að vátryggingamarkaðurinn geri að lágmarki ákveðnar ráðstafanir á þeim tveimur árum sem voru fram að gildistöku. Viðmiðunarreglurnar tóku til eftirfarandi þátta:

 • Stjórnarhátta og áhættustýringar
 • Eigin áhættu- og gjaldþolsmats (ORSA)
 • Gagnaskila
 • Forumsókna um að taka upp eigið líkan við útreikning gjaldþolskröfu sem ekki hefur reynt á hér á landi

Fjármálaeftirlitið hefur frá útgáfu viðmiðunarreglna EIOPA gefið út leiðbeinandi tilmæli sem taka mið af undirbúningsviðmiðunarreglum EIOPA.

Viðmiðunarreglum um gagnaskil fylgja ítarlegar útlistanir á gagnalíkani (e. data point model) sem liggur til grundvallar gagnaskilum, en líkanið lýsir þeim gögnum sem skilað er til eftirlita á XBRL formi og auðveldar myndun og móttöku XBRL gagna, auk þess sem það myndar umræðugrundvöll við skilgreining og úrvinnslu þeirra upplýsinga sem skilað er. Sjá einnig upplýsingar um Rafræn skil á XBRL formi . Vátryggingafélög skiluðu fyrstu undirbúningsskilum vegna Solvency II 3. júní sl. miðað við árslok 2014. Næstu undirbúningsskil verða 25. nóvember 2015 vegna 3. ársfjórðungs 2015. Um miðjan apríl 2016 munu félögin svo skila fyrstu gögnum eftir gildistöku sem taka mið af stöðu þeirra við áramótin 2015/2016 með hliðsjón af kröfum Solvency II.

Allar fyrirspurnir varðandi Solvency II sendist á solvencyII@fme.is

Til bakaLanguage


Útlit síðu:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica